Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi predávajúcou, Zuzanou Orolín, ktorá je prevádzkovateľka internetového obchodu www.pletka.sk a kupujúcim.


1. Vymedzenie niektorých pojmov: 


Predávajúca: Zuzana Orolín, Dúhová ulica 689/10, 900 42 Miloslavov, IČO: 50 027 883, zapísaná v živnostnskom registri Okresného úradu Bratislava, číslo živn. reg.: 110-243445, DIČ: 1077793981,;číslo účtu: SK29 0900 0000 0003 2345 4226.

Kupujúci: každá osoba, ktorá kupuje tovar ponúkaný predávajúcou na internetovej stránke www.pletka.sk, podľa všeobecných obchodných podmienok.

Kúpna zmluva alebo zmluva: zmluva medzi predávajúcou a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcou na internetovej stránke www.pletka.sk uzavretá podľa Všeobecných obchodných podmienok.

Maloobchod: predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi za maloobchodné ceny.2. Kúpna zmluva


Kúpna zmluva medzi predávajúcou a kupujúcim vzniká potvrdením objednávky kupujúceho zo strany predávajúcej, a to formou elektronickej pošty doručenej na elektronickú adresu (e-mail) kupujúceho uvedenú v objednávke kupujúceho. 

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcej potvrdzuje, že súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami internetového obchodu zverejnenými na internetovej stránke www.pletka.sk.

Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných pri realizácii objednávky. Pred definitívnym odoslaním objednávky má kupujúci možnosť objednávku a dané údaje skontrolovať.

Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená predávajúcej a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu adresu (dodacia adresa môže byť len na území Slovenskej republiky) a fakturačnú adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, e-mail a telefonický kontakt na kupujúceho, názov objednaného tovaru, spôsob dodania a spôsob platby.3. Dodacie podmienky a dodacia lehota


Predávajúca sa zaväzuje dodať na základe kúpnej zmluvy:

- tovar v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky (predávajúca si vyhradzuje právo na nezrealizovateľnosť objednávky v prípade zlyhania objednávkového systému),

- tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR,

- tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.


Predávajúci nezodpovedá za:

- oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravcom,

- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenou dodacou adresou príjemcu,

- výber tovaru kupujúcim, pokiaľ po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám (veľkosť, materiál, farba ...).


Kupujúci sa zaväzuje:

- objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad musí problém bez zbytočného odkladu oznámiť prepravcovi a zároveň predávajúcemu,

- zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.


Dodacia adresa pre dodanie tovaru je stanovená kupujúcim pri objednaní tovaru v objednávke. Za vybavenie objednávky sa považuje doručenie tovaru kupujúcemu. Dopravu na dodaciu adresu určenú kupujúcim zabezpečuje predávajúci. Zásielka vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru).

Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré uviedol v objednávke. O termíne dodania tovaru je predávajúci povinný informovať kupujúceho buď e-mailom alebo telefonicky.

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúcej realizované v čo najkratšom termíne. Obvykle sa expedícia tovaru vykoná v rozpätí 3 pracovných dní.

Objednávky expedujeme len úplné a o neúplnosti objednávky kupujúceho informujeme. Kupujúci môže požiadať o informovanie o dostupnosti tovaru prostredníctvom e-mailu na vidlickova.z@gmail.com.4. Cena tovaru a platobné podmienky


Ceny uvedené na stránke www.pletka.sk platia výhradne pre nákup prostredníctvom internetového obchodu.  Cena tovaru je určená podľa platného cenníka.

Predávajúca si vyhradzuje právo na zmeny ceny. Predávajúca sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru, t. j. v čase odoslania objednávky kupujúcim. Faktúra týkajúca sa dodaného tovaru bude kupujúcemu doručená spolu s tovarom.

Objednaný tovar zostáva vo vlastníctve predávajúcej až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.V prípade zálohovej platby na účet predávajúcej sa suma považuje za uhradenú predávajúcej až momentom pripísania finančných prostriedkov vo výške dohodnutej zálohovej platby na účet predávajúcej, pričom expedícia tovaru sa uskutočňuje až po zaevidovaní a pripísaní celej sumy zálohovej platby.Kupujúci v objednávke zadá spôsob, akým chce uhradiť kúpnu cenu za objednaný tovar. Prehľad možných spôsobov úhrady tovaru je nasledovná:

- dobierkou (platba priamo na pošte),

- prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho SK29 0900 0000 0003 2345 4226


Ceny za prepravu tovaru sú účtované paušálne 3€ (vrámci Slovenskej republiky). Pri objednávke vyššej ako 100 € je doprava zdarma. 


5. Záručná lehota a reklamačný poriadok


Predávajúca vydáva v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka tento Reklamačný poriadok:


Úvodné ustanovenia:

Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu uzavretú na základe elektronickej objednávky medzi predávajúcou a kupujúcim, ktorý nakupuje tovar za účelom osobnej spotreby fyzických osôb. 

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho pri dodaní tovaru v rozpore so zmluvou, odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho a podmienky uplatnenia nárokov z vád zakúpeného tovaru.

Predávajúca poskytne kupujúcemu s dostatočným predstihom zmluvy informácie o kupovanom tovare, aby sa kupujúci mohol zoznámiť najmä s jeho parametrami, cenou, spôsobom dopravy, úhradou a lehotou dodania. 


Vrátenie tovaru:

Kupujúci má právo neprevziať si tovar na pošte ak je poškodený obal alebo ak balík neobsahuje príslušné daňové a predajné doklady (faktúra).

V prípade dodania tovaru v rozpore so zmluvou má kupujúci právo na to, aby mu predávajúca bezplatne a bez zbytočného odkladu dodala tovar v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve a to výmenou tovaru za čokoľvek iné alebo za darčekovú poukážku. 


Reklamácia:

Záručná doba začína plynúť od dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba je pre každý tovar štandardne 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru. V tomto prípade pre záručný servis u predávajúcej postačuje doloženie dokladu o kúpe tovaru u predávajúcej (faktúra). 

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne chyba alebo nedostatok, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok riadne používaný alebo môže byť používaný len čiastočne, a je možné túto chybu alebo nedostatok odstrániť, má kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu. 

V prípade chyby alebo nedostatku, ktoré nemožno odstrániť, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť výrobok riadne používaný ako výrobok bez chýb a nedostatkov a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom, má kupujúci právo na výmenu výrobku alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. 

Reklamáciu môže kupujúci uplatniť odoslaním tovaru na poštovú adresu Bc. Zuzana Vidličková, Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava. Pracovník určí spôsob vybavenia reklamácie a do 14 dní vybaví reklamáciu. 

Právo na záruku zaniká v prípade, že k chybe alebo nedostatku došlo zavinením kupujúceho, mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, neoznámením zjavných chýb a nedostatkov pri prevzatí tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie vecí (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať. 


Reklamáciu je možné vybaviť v prípade preukázania nasledujúcich skutočností:

- že sa vada vyskytla v záručnej dobe; za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží kupujúci doklad o kúpe tovaru,

- že je výrobok vadný; za týmto účelom kupujúci predloží vadný výrobok zaslaním na adresu Zuzana Orolín, Dúhová ulica 689/10, 900 42 Miloslavov.


Pravidlá pre akceptáciu reklamácie:

- po prevzatí tovaru si pokiaľ možno bez zbytočného odkladu prehliadnite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je povinnosťou kupujúceho oznámiť zistené skutočnosti         prostredníctvom e-mailu na vidlickova.z@gmail.com predávajúcej najneskôr do 3 pracovných dní od prevzatia tovaru. 

- v prípade, že zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, množstve alebo v cene) alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru alebo neobdržíte žiaden doklad o nákupe, je vašou   povinnosťou predávajúcu o tejto skutočnosti ihneď informovať prostredníctvom e-mailu na vidlickova.z@gmail.com.

- v prípade, že zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať späť na adresu predávajúcej spolu s uvedením dôvodu reklamácie. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu.   Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie.

- UPOZORNENIE: tovar zasielajte v balíkoch prostredníctvom Slovenskej pošty, dobre zabalené, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

- Reklamačné konanie začína dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcou a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. Predávajúca rozhodne o oprávnenosti reklamácie najneskôr do 14 dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku informuje prostredníctvom e-mailu. 


6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy


V zmysle zákona 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúcej a o zmene doplnení niektorých zákonov má kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy.


Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

- odstúpenie od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcej v zákonom stanovenej lehote a to poštou na adresu Bc. Zuzana Vidličková, Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava a odstúpenie zašle spolu s tovarom, kópiou faktúry a číslom účtu pre vrátenie peňazí. 

- je však nevyhnutné, aby kupujúci vrátil tovar nepoškodený, v pôvodnom obale, s dokladom o jeho zakúpení.


Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je predávajúci oprávnený uplatniť u kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov. 

Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. 


7. Ochrana osobných údajov


Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcej svoje krstné meno a priezvisko, e-mailovú adresu, fakturačnú adresu, adresu dodania tovaru a kontaktné telefónne číslo.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aby predávajúca spracovala a uchovávala jeho osobné údaje, ktorú sú potrebné pri činnosti predávajúcej a spracovávala ich vo všetkých svojich informačných systémoch.  Predávajúca sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcej tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcej.  

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v online režime na stránke www.pletka.sk ihneď po prihlásení. 

Plne rešpektujeme súkromie kupujúcich ako našich zákazníkov, vaše osobné údaje si vážime, a preto k nim pristupujeme profesionálne a citlivo, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu s vami. 

V žiadnom prípade ich neposkytneme tretním osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru a v prípadoch, v ktorých nám to ukladá zákon). 

Získavame od Vás len tie údaje, ktorú skutočne potrebujeme na spracovanie Vašej objednávky a za účelom: 

- vystavenia daňového dokladu - faktúry,

- doručenia tovaru a identifikáciu kupujúceho, 

- potvrdenia objednávky, platby za tovar, dodania tovaru, evidencie kupujúceho, 

- evidencie zákazníckych objednávok, 

- reklamačného konania. 


Zoznam spracúvaných osobných údajov: 

Fakturačné údaje: 

- Meno a priezvisko,

- Adresa trvalého bydliska.

Údaje pre doručenie:

- Meno a priezvisko,

- Dodacia adresa.

Telefónne číslo je pre potreby komunikácie predávajúcej s kupujúcim. 

Adresa elektronickej pošty je pre potreby zaslania potvrdenia objednávky a komunikácie predávajúcej s kupujúcim.

Údaje o Vašich objednávkach sú pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.

Predávajúca získava len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od nej kupujúci očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať objednávku. Z tohto dôvodu je kupujúci povinný vyplniť všetky požadované údaje. 


Práva a povinnosti dotknutej osoby - kupujúceho:

- kupujúci je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje,

- kupujúci sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje aktualizuje, a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny, 

- dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od predávajúcej ako prevádzkovateľky vyžiadať: informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, informácie o zdroji, z ktorého získala jeho osobné údaje, odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, likvidáciu jeho osobných údajov. 

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami. 


8. Záverečné ustanovenia


V prípade akýchkoľvek ďalších informácií, môže kupujúci kontaktovať predávajúcu prostredníctvom e-mailu na vidlickova.z@gmail.com.

Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné od ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúcej. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúcej v deň odoslania objednávky kupujúcemu.

Odoslaním objednávky potvrdzuje kupujúci predávajúcej, že akceptuje výšku ceny ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov, všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok predávajúcej v znení platnom k momentu odoslania objednávky.

Predávajúca je viazaná svojou ponukou tovaru vrátane jeho ceny od odoslania akceptácie objednávky kupujúcemu až do doby dodania tovaru kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie všeobecných obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak. Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný do doby stanovenej na dodanie tovaru.

Predávajúca si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.